Gisting met als voorbeeld melkzuurgisting uitgevoerd door melkzuurbacterien.

Gisting is het dissimilatieproces waarbij glucose wordt omgezet in melkzuur of een ander eindproduct ( varieert en is kenmerkend per soort micro-organisme) met als doel de vorming van ATP.
Het is een anaeroob proces (zonder zuurstof)

Glucose is dus energiebron maar wordt niet volledig afgebroken zoals bij de aerobe ademhaling het geval is.

Bijna alle gistingen hebben de eerste stap met elkaar gemeen, dit is de glycolyse.

Belangrijke stoffen zijn hier NAD, een stof die waterstof (electronen) van een molecuul afneemt, en ATP dat energie opslaat waarbij later bij afgifte van de energie ADP ontstaat.

ADP + P + energie → ATP → ADP + P + energie

Hieronder sterk vereenvoudigd

De eerste stap, de glycolyse,

© is een koolstofatoom, P een fosfaatgroep. Andere atomen worden weggelaten.

Dus 1 glucose → 2 pyruvaat + 2 ATP

Glucose wordt een beetje geoxideerd met NAD als oxidator. Hierbij wordt het veranderd in NADH.

In de tweede stap van de gisting wordt NADH weer teruggevormd tot NAD, het wordt zelf weer geoxideerd.
Hiervoor wordt pyruvaat als electronenacceptor gebruikt.


Per micro-organisme ontstaat een ander eindproduct en spreek je over een andere gisting genoemd naar het eindproduct of de producten. Voorbeelden: melkzuurgisting, boterzuurgisting, alcoholgisting.
Maar welke gisting het ook is, doel is om het NAD weer terug te krijgen zodat stap 1, de glycolyse, weer herhaald kan worden en ATP levert.

 

Deze melkzuurgisting wordt uitgevoerd door Streptococcus lactis en Lactobacillus-soorten, bijv. Lactobacillus bulgaricus (bereiding van yoghurt). Melkzuurbacterien kunnen alleen gisten , ze kunnen geen ademhaling uitvoeren.

Behalve deze melkzuurgisting waarbij uitsluitend melkzuur gevormd wordt en homofermentatieve melkzuurgisting wordt genoemd is er ook een een heterofermentatieve melkzuurgisting.(kefir)

Klik hier voor de alcoholgisting